Wednesday, 20 December 2017

Privacy Policy - Chinh Sach Bao Mat

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
(PRIVACY POLICY)

1. Giới thiệu
Chúng tôi nhận diện người dùng/ người truy cập (gọi chung là: “bạn”,”user”) ' Bai vip 1368 – game bai doi thuong' game (“Baivip 1368”) và các dịch vụ liên quan khác (gọi chung là “Dịch vụ”) coi trọng sự riêng tư của họ.
Chính sách bảo mật này cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng và tiết lộ thông tin người dùng được thu thập trên “Bai vip 1368” app game hoặc web site bằng cách này hay cách khác trong quá trình sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi có quy định, chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn. Do đó chúng tôi cung cấp chính sách bảo để giúp bạn thực hiện một sự lựa chọn thông báo về việc dừng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Chính sách bảo mật này được tích hợp trên Game “Bai vip 1368” và tạo thành một phần của Điều Khoản Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản tại đây.
Bất kỳ điều kiện không được định nghĩa nhưng được quy định tại các khoản Dịch vụ sẽ có ý nghĩa bổ sung trong Điều Khoản Dịch vụ.

2. Các thông tin thu thập
(A) Thông tin đăng ký
Bạn có thể đăng kí thông qua các thông tin như email , Số điện thoại,mật khẩu... các thông tin cơ bản theo quy định chung.
Bạn sử dụng thông tin bên thứ ba để đăng ký tài khoản “Bai vip 1368” (id user, tên, avatar, email…) các thông tin cơ bản theo quy định của bên thứ ba.
(D) Thông tin của bạn trên các dịch vụ bên thứ ba
Khi bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi thông qua bất kì dịch vụ của bên thứ ba ví dụ như web mạng xã hội hoặc từ thiết bị di động, bạn gián tiếp cho phép chúng tôi truy cập một số thông tin được lưu trữ trên các dịch vụ của bên thứ ba hoặc các thiết bị di động. Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba.
(C) Thông tin của bạn trên thiết bị di động
Khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin của thiết bị như: android id, tên thiết bị của bạn. Cho phép chúng tôi truy cập vào trạng thái điện thoại, và một danh sách của bất kỳ PhoneAccounts đăng ký trên thiết bị.
(D) Thông tin tài khoản Dịch vụ
Các thông tin liên quan đến tài khoản của bạn trên “Bai vip 1368” (như Id, tên, Avatar) hoặc bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba thông qua đó bạn truy cập dịch vụ, hình ảnh cá nhân và tên của bạn cũng có thể được tiết lộ cho người khác sử dụng trong Dịch vụ. Thông tin của bạn trong “Bai vip 1368” cũng có thể được cung cấp cho các kết nối tới cộng đồng Dịch vụ hoặc cộng đồng của dịch vụ bên thứ ba.

3. Công bố thông tin thu thập
(A) Chúng tôi yêu cầu các bên đồng ý để xử lý thông tin phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi ở đây, và chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để hạn chế sử dụng các thông tin này và sử dụng các biện pháp bảo mật và an ninh khác.
(B) Chúng tôi không bán thông tin cá nhận của bạn cho các công ty bên thứ ba khác để họ sử dụng thương mai hoặt tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.
(C) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi cần phải cung cấp cho các cơ quan luật pháp khi có yêu cầu từ chính phủ, tòa án hoặc lệnh khám xét.
(D) Bất kỳ người dùng nào nhận được thông tin cá nhận của một người dùng khác sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó, nếu thông tin tiết lộ thông qua các này hoặc cách khác ngoài dịch vụ của chúng tôi, thông tin đó không còn được coi là bí mật.  Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tiết lộ trái phép hoặc sử dụng bởi một người dùng hoặc người khác với bất bất kỳ nội dung.

4. Thiết bị truyền thông
(A) Chúng tôi đề nghị tất cả người dùng thận trọng khi tiết lộ bất kỳ thông tin thông qua dịch vụ của chúng tôi. Đặc biệt, xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm mà bạn giao hoặc tiếp lộ cho bất kỳ người dùng khác trong dịch vụ của chúng tôi có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác.
(B) Chúng tôi có thể ghi lại và lưu trữ tài liệu truyền thông để giám sát sự tương tác giữa người sử dụng của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
(C) Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba mà bạn chọn để truy cập thông qua siêu liên kết đăng trên dịch vụ bên thứ ba để bạn có thể hiểu làm thế nào các bên thứ ba thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào cho dù bạn truy cập thông qua dịch vụ của chúng tôi hay không.

5. Push Notification
Chúng tôi sử dụng thông tin thiết bị (ios dùng APNS, Android dùng FCM, GCM quyền truy cập android.permission.GET_ACCOUNTS) để gửi thông báo cho thiết bị của bạn khi có nội dung mới, cập nhật coin, sự kiện mới, các thông báo
liên quan đến dịch vụ mà có thể nó quan trọng đối với bạn. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối nhận thông báo bất cứ lúc nào thông qua việc thay đổi thiết lập trong Setting của thiết bị.

6. Thay đổi và cập nhật Chính sách bảo mật
(A) Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi định kỳ. Vui lòng truy cập trang này để giữ liên lạc với bất kỳ thay đổi. Truy cập của bạn trong dịch vụ có nghĩa bạn chấp nhận và đồng ý với chính sách bảo mật (có thể được sửa đổi theo thời gian).
(B) Đối với các câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư lukazplumeet@gmail.com. Nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản của bạn mà bạn đã cung cấp liên quan đến tài khoản của bạn mà bạn đã đăng ký với chúng tôi hoặc theo bạn truy cập các dịch vụ thông qua tài khoản của bạn với bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba, xin vui lòng gửi yêu cầu tới hòm thư lukazplumeet@gmail.com.